Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Effect van zit-statafels en middagwandelen in een contact center

 


 

De medewerkers van contact centers hebben een zittend beroep. Dat maakt dat ze veel zitten en weinig bewegen op een dag. Daarom werd bij Colruyt Group de invloed van zit-statafels en middagwandelen nagegaan. Het zit- en beweeggedrag van tien medewerkers werd gedurende vier maanden opgevolgd aan de hand van de Polar Loop. Dit polsbandje meet hoeveel men ligt, zit, staat, licht en intensief beweegt op een dag. Persoonlijke coaching met het afstemmen van individuele doelen liet de ergonomische interventies tot hun recht komen.
 
Zit-statafels
Na één maand werken aan een gewone zittafel werd een elektrisch verstelbare zit-statafel geïntroduceerd. Tijdens de actie “Sta op, beweeg meer en voel je goed” werd gedurende één maand gewerkt in zittende en staande positie. De zit-statafel werd subjectief heel positief beoordeeld op vlak van efficiënt werken, verminderen van lichamelijke klachten en stabiliteit. Objectief echter werd door het polsbandje geen verschil gemeten in het zit- en stagedrag. De medewerkers blijven even veel zitten en even weinig bewegen als voorheen of de Polar Loop meet het niet goed...
 
Persoonlijke coaching met individuele doelen
Omdat minder zitten en meer bewegen draait om een gedragsverandering, werd een coachinggesprek gehouden met de medewerkers. Daarin werd bewust stil gestaan bij de gewoontes van het zitten op en naar het werk en in de vrije tijd. Daarna konden de medewerkers zelf kiezen welke tips ze haalbaar achten om zitten te vervangen door staan en meer korte sta- of beweegmomenten in te lassen. Deze tips werden omgezet in concrete en individuele doelen.
Dezelfde methode werd toegepast om meer te bewegen. Hier ligt de winst vooral buiten het werk om te komen tot 30 min matig intensief bewegen per dag of om te evolueren richting 10000 stappen per dag. Om de individuele doelen of het gewenste gedrag te verankeren, werd een dagboek bijgehouden.
 
Dagboek
Het moeilijkste aan gedragsverandering is om een nieuwe gewoonte vol te houden. In de eerste fase is stimuleren en motiveren belangrijk. Die rol wordt deels door het polsbandje vervult omdat het beweeggedrag en het dagdoel steeds zichtbaar is. Om ook het zitten visueel te maken, werd gevraagd een dagboek bij te houden. Daarin konden de medewerkers aanduiden per kwartier wanneer ze staand hadden gewerkt of op welke dag ze een vooropgestelde beweegdoel hadden gerealiseerd (vb. wekelijks gaan zwemmen met vriendin).
 
Een andere reden van het dagboek was om te achterhalen of het polsbandje het onderscheid tussen zitten en staan wel nauwkeurig registreert. Dat blijkt niet het geval. De houdingsverandering van zitten naar staan wordt wel gedetecteerd. Wanneer de medewerker echter terug statisch staand werkt, wordt dit als zitten geïnterpreteerd. Dat verklaart waarom objectief geen effect op zit- en statijd werd gevonden na de introductie van de zit-statafels. In de periode twee maanden na de coaching werd gemiddeld bijna twee uur per dag minder gezeten op het werk. Dat is een zeer positief resultaat. Kanttekening hierbij is dat niet iedereen getrouw zijn dagboek invult. Het zijn waarschijnlijk de meeste gemotiveerden die alles goed noteren...
 
Middagwandelen
Om de persoonlijke beweegdoelen te ondersteunen werd een 3000 stappen route uitgestippeld. Wekelijks werd een sessie middagwandelen georganiseerd onder begeleiding van de coach. Tijdens de wandeling werd teruggeblikt op de gerealiseerde doelen in het dagboek en de resultaten van het polsbandje. Na twee maanden was het matig intensief bewegen positief geëvolueerd.
 
Gemiddeld werd er 11 minuten per dag meer licht intensief bewogen. Dit was goed voor 1120 stappen per dag. Het behalen van het dagelijks doel (100%) lag 12% punten hoger vergeleken met de gewoontes voor de studie. Meer bewegen onder de middag en buiten het werk is een haalbare strategie. De dagen van het middagwandelen was het effect het meest uitgesproken.

 

Conclusie
Sedentarisme en inactiviteit vragen twee aparte strategieën. Als zitnorm werd maximaal 8 uur zitten per dag genomen. Zeven van de tien medewerkers overschreden voor de interventie deze grens. Na de studie met de zit-statafels en coaching waren dit nog slechts drie medewerkers.
De beweegnorm is 30 min matig intenstief bewegen per dag of 10000 stappen per dag. Op het begin haalden drie van de tien contact medewerkers deze doelen. Na de interventie met coaching en middagwandelen evolueerde dit naar zeven personen.

 

Bron: Herman J. 2016 Effect van zit-stafels en middagwandelen op kantoor. Eindwerk Lichamelijke Opvoeding, Odisee.
 

 


zitten is nieuwe roken - gezondheidsrisico - Stand Up Australia - zitgedrag - zit-statafel - stapauzes -

sit less, stand up, move more - minder zitten - dynamisch kantoor - loopband

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans